Výpůjční řád Místní knihovny v Nosislavi

1. Místní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních

   místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčování literatury z vlastního fondu i prostřednictvím

   meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním

   informačních služeb.

2. Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan

   České republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz, cizinci pak platný doklad

   k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo 

   zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení půjčovního

   řádu. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.

3. Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok.

   Paušální poplatek činí:

                                              10,- Kč pro dospělé

                                              10,- Kč pro děti do 15 let

                                              10,- Kč pro studující, důchodce

   Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a

   libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce.

4. Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 periodik. Vypůjčené knihy a periodika

    nesmí půjčovat dalším osobám.

5. Výpůjční doba je jeden měsíc. Knihovna má právo zkrátit lhůtu u vybraných titulů.

   Čtenáři může být výpůjční doba prodloužena nejvýše dvakrát.

6. Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení.

   Poplatek z prodlení činí 20,- Kč, platí se bez písemného upozornění ihned po uplynutí výpůjční lhůty.

   1. upomínka                           0,-  Kč  ( zasílá se 14 dnů po uplynutí výpovědní lhůty )

   2. upomínka                         50,- Kč ( zasílá se 14 dnů po 1. upomínce )

   3. upomínka                        100,- Kč ( zasílá se doporučeně za 14 dnů po 2. upomínce )

 Za vystavení nového čtenářského průkazu ( například ztráta )  10,- Kč

7. Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které knihovna

   nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné

   knihovny.

8. Knihovna poskytuje čtenářům bibliograficko-informační službu - informace o dostupné

   literatuře ke studiu, k výkonu povolání, zájmové činnosti.

9. Osobám postiženým nakažlivou nemocí nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla,

    se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu,

   v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit,

   jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení knihovní

   jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu

   nebo finančně. Za knihovnické zpracování náhradního výtisku čtenář zaplatí poplatek 20,- Kč.

10. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně

   nebo ústně vedoucí knihovny, případně úřadu městyse.

11. Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 1.3.2018

   

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.