Vítám vás na našich stránkách


Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.                                                                                                                Carlo Goldoni


Ve čtvrtek 24.1.2019, bude knihovna otevřena výjimečně v jiné výpůjční době.

ČTVRTEK 24.1.2019 otevřeno od 17 - 19 hodin. Děkuji za pochopení. Vodáková Milada

Vážení :čtenáři, prosím věnujte pozornost novému výpůjčnímu řádu místní knihovny v Nosislavi. Celé znění výpůjčního řádu najdete na konci stránky. Co nabízíme ?

Rychlý kontakt

Napište mi

Knihovna Nosislav
Městečko 54
knihovna.nosislav@seznam.cz

Zavolejte mi

+420 547 237 128

Volejte pouze v provozní době knihovny.

Úterý: 17:00 - 19:00

Čtvrtek: 15:00 - 17:00


Výpůjční řád knihovny Nosislav


1. Místní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčování literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb.

2. Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz, cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení půjčovního řádu. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.


3. Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok.
Paušální poplatek činí:
10,- Kč pro dospělé
10,- Kč pro děti do 15 let
10,- Kč pro studující, důchodce
Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce.


4. Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 periodik. Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.
5. Výpůjční doba je jeden měsíc. Knihovna má právo zkrátit lhůtu u vybraných titulů.
Čtenáři může být výpůjční doba prodloužena nejvýše dvakrát.


6. Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení. Poplatek z prodlení činí 20,- Kč, platí se bez písemného upozornění ihned po uplynutí výpůjční lhůty.


1. upomínka 0,- Kč ( zasílá se 14 dnů po uplynutí výpovědní lhůty )
2. upomínka 50,- Kč ( zasílá se 14 dnů po 1. upomínce )
3. upomínka 100,- Kč ( zasílá se doporučeně za 14 dnů po 2. upomínce )
Za vystavení nového čtenářského průkazu ( například ztráta ) 10,- Kč


7. Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které knihovna nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.
8. Knihovna poskytuje čtenářům bibliograficko-informační službu - informace o dostupné literatuře ke studiu, k výkonu povolání, zájmové činnosti.


9. Osobám postiženým nakažlivou nemocí nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení, knihovní jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně. Za knihovnické zpracování náhradního výtisku čtenář zaplatí poplatek 20,- Kč.


10. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně vedoucí knihovny, případně úřadu městyse.


11. Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 1.3.2018